રવિ ઉપાધ્યાય – સર્જકતાનો ખજાનો

રવિ ઉપાધ્યાયે ગુજરાતી સાહિત્ય, કલા અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે કરેલાં માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતો બ્લોગ

Archive for the ‘સર્વરચના સૂચિ’ Category

ગઝલ View હૈયાને નથી …. ગઝલ View ભણેલાઓ ભૂલે ને….

Posted by Dr Jagdip Upadhyaya on જૂન 12, 2007

ગઝલ

View હૈયાને નથી …. ગઝલ
View ભણેલાઓ ભૂલે ને….. ગઝલ
View સંબંધતો પ્રેમનો થવા … ગઝલ
View નિષ્કામ દિલે કર કામ સદા ગઝલ
View હો સફ્ળતામાં સબૂરી ગઝલ
View જીવનનો રાહ ગઝલ
View હું નથી ઇશ્વર… ગઝલ
View મને માંગવામાં ગઝલ
View જીવનની સાંજ છે ઢળી રહી ગઝલ
View મંઝિલને ઢૂંઢવા.. ગઝલ
View હ્તી રાત થોડી અને ગઝલ
View સમસ્યાના સાગર ગઝલ
View કોઇ શબ્દોની સમજ સ્વરથી પડે ગઝલ

ગરબી
View રૂમઝૂમ પગલે ચાલ્યાં મા ગરબી

ગરબો
View મારાં પિયરને પાદરીયે… ગરબો

ગીત – અંબાભક્તિ
View હે… પરમ પુનિત મા પાવન ગીત – અંબાભક્તિ
View મારી કાચી કાયા કેરા કુંભે ગીત – અંબાભક્તિ

ગીત – કૃષ્ણ ભક્તિ

View કૃષ્ણપ્રભુ કર્મયોગી ગીત – કૃષ્ણભક્તિ
View મેહુલો આવે ને….. ગીત – કૃષ્ણભક્તિ

ગીત – પ્રેમ ગીત્
View પ્રીત મળી ગઇ…. ગીત – પ્રેમ ગીત
View પ્રીત્યું તારી ના કળાય ગીત – પ્રેમ ગીત
View કહે એવું તે તારામાં શું છે! ગીત – પ્રેમ ગીત
View નભથી ઝરમર મેહ ઝરે ગીત – પ્રેમ ગીત
View ગીત છું હું પ્રીતનું….. ગીત – પ્રેમ ગીત

ગીત – પ્રેરણાં ગીત

View તું જાગ્યો ત્યાથી થયું સવાર… ગીત – પ્રેરણા ગીત
View વાડ વિના ના ચડતો વેલો ગીત – પ્રેરણા ગીત

ગીત – વિરહ ગીત

View શમાને પ્રીતિ સૂરજ સંગ- વિરહ ગીત

પ્રાર્થંના

View તારાં કોટિ કિરણોમાંથી… (પ્રાર્થના) પ્રાર્થના

ભજન
View કિસ્મતનો કરવૈયો ભજન

View કરો રે ઉતાવળ… ભજન

સર્વ રચનાઓ – સૂચિ
View હૈયાને નથી …. ગઝલ
View પ્રીત મળી ગઇ…. ગીત – પ્રેમ ગીત
View પ્રીત્યું તારી ના કળાય ગીત – પ્રેમ ગીત
View કહે એવું તે તારામાં શું છે! ગીત – પ્રેમ ગીત
View તું જાગ્યો ત્યાથી થયું સવાર… ગીત – પ્રેરણા ગીત
View કૃષ્ણપ્રભુ કર્મયોગી ગીત – કૃષ્ણભક્તિ
View ભણેલાઓ ભૂલે ને….. ગઝલ
View સંબંધતો પ્રેમનો થવા … ગઝલ
View નભથી ઝરમર મેહ ઝરે ગીત – પ્રેમ ગીત
View નિષ્કામ દિલે કર કામ સદા ગઝલ
View હે… પરમ પુનિત મા પાવન ગીત – અંબાભક્તિ
View મારાં પિયરને પાદરીયે… ગરબો
View ગીત છું હું પ્રીતનું….. ગીત – પ્રેમ ગીત
View શમાને પ્રીતિ સૂરજ સંગ ગીત – વિરહ ગીત
View વાડ વિના ના ચડતો વેલો ગીત – પ્રેરણા ગીત
View હો સફ્ળતામાં સબૂરી ગઝલ
View જીવનનો રાહ ગઝલ
View રૂમઝૂમ પગલે ચાલ્યાં મા ગરબી
View મારી કાચી કાયા કેરા કુંભે ગીત – અંબાભક્તિ
View કિસ્મતનો કરવૈયો ભજન
View મેહુલો આવે ને….. ગીત – કૃષ્ણભક્તિ
View કરો રે ઉતાવળ… ભજન
View હું નથી ઇશ્વર… ગઝલ
View મને માંગવામાં ગઝલ
View જીવનની સાંજ છે ઢળી રહી ગઝલ
View મંઝિલને ઢૂંઢવા.. ગઝલ
View તારાં કોટિ કિરણોમાંથી… (પ્રાર્થના) પ્રાર્થના
View હ્તી રાત થોડી અને ગઝલ
View સમસ્યાના સાગર ગઝલ
View કોઇ શબ્દોની સમજ સ્વરથી પડે ગઝલ

Advertisements

Posted in સર્વરચના સૂચિ | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: